Demo verze utilit, vícekanálových efektů a dalších modulů. Kliknutím na název stáhnete požadovaný soubor.
Tato aplikace demonstruje použití joysticku, myši nebo jiného herního a polohovacího zařízení kompatibilního s DirectInput pro realizaci gesturálního rozhraní sloužícího řízení algoritmů číslicového zpracování signálů. V hlavním okně aplikace je k dispozici pět posuvníků, které ukazují aktuální hodnotu parametru gesturálního rozhraní namapovaného uživatelem pomocí rozevíracího seznamu vedle vedle posuvníku. V tomto seznamu jsou dostupné nejen parametry přímio poskytované zařízením, ale také parametry odvozené gesturálním rozhraním z trajektorie pohybu vytvořené pomocí zařízení. Parametry se nastavují pouze při stisknutém prvním (levém) tlačítku myši nebo joysticku. Parametry spojené s pohybem myši jsou získávány přesunem bodu označeného křížkem v okně "Mouse XY Positioning". Pozice počátku souřadnic (kolečko) se nastavuje pomocí editačních polí XY. K této pozici se vztahují některé parametry gesturálním rozhraním odvozených z polohy myši.
Tento program slouží k subjektivnímu hodnocení přidaného zpoždění při zpracování zvukových signálů v reálném čase. Jedná se o konzolovou aplikaci pro platformu Win32, která využívá ovladače zvukového zařízení ASIO. Po spuštění aplikace se nejprve zobrazí seznam dostupných zařízení s ovladačem ASIO, Po zvolení zařízení se aplikace pokusí otevřít jeho ovládací panel, pomocí nějž je nutné nastavit nejmenší velikost vyrovnávací paměti, kdy ještě nebude výstupní signál přerušován. Některá zařízení nepodporují otevření ovládacího panelu z aplikace, pak je nutné aplikaci ukončit, otevřít ovládací panel např. z nabídky Start, nastavit velikost vyrovnávací paměti, ovládací panel zavřít a znovu spustit aplikaci. Po úspěšném i neúspěšném pokusu o otevření ovládacího panelu z aplikace je nutné stisknout klávesu, aby program pokračoval dále. Poté se parametr zvoleného zařízení (velikost vyrovnávací paměti, kmitočet vzorkování) a nápověda k funkčním tlačítkům programu. Na posledním řádku je zobrazeno zpoždění nastavené uživatelem, vstupní a výstupní zpoždění zařízení a skutečné celkové zpoždění. Hodnoty jsou zobrazeny v počtu vzorků a v milisekundách. Program se ukončuje klávesou ESC.
Vícekanálový efekt phaser pro surround sound je vícekanálovou verzí efektu phaser, která umožňuje nastavení fáze modulačního signálu PHASE, hloubky modulace DEPTH a směšování zpracovaného signálu MIX pro každý kanál zvlášť. Společnými parametry je kmitočet modulačního signálu RATE a rezonance hřebenového filtru RESON. Tlačítkem CHANNEL lze změnit aktuální kanál a tlačítkem LINK lze spojit změnu parametrů všech kanálů, přičemž referenčním kanálem je v první kanál. K vypnutí společné změny parametrů stačí vypnout tlačítko LINK, nebo zvolit jiný kanál.
Vícekanálový efekt flanger pro surround sound je vícekanálovou verzí efektu flanger, která umožňuje nastavení fáze modulačního signálu PHASE, hloubky modulace DEPTH a směšování zpracovaného signálu MIX pro každý kanál zvlášť. Společnými parametry je kmitočet modulačního signálu RATE a zpětnovazební koeficient REGEN. Tlačítkem CHANNEL lze změnit aktuální kanál a tlačítkem LINK lze spojit změnu parametrů všech kanálů, přičemž referenčním kanálem je první kanál. K vypnutí společné změny parametrů stačí vypnout tlačítko LINK, nebo zvolit jiný kanál.
Vícekanálový grafický ekvalizér pro surround sound je grafický oktávový ekvalizér až pro osm kanálů s nastavením zesílení pro každý kanál zvlášť. Tlačítko LINK slouží ke spojení změny parametrů všech kanálů, přičemž referenčním kanálem je první kanál. K vypnutí společné změny parametrů stačí vypnout tlačítko LINK, nebo zvolit jiný kanál.
Vícekanálový parametrický ekvalizér pro surround sound je parametrický ekvalizér se dvěma shelvingovými a jedním peak filtrem až pro osm kanálů s nastavením parametrů pro každý kanál zvlášť. Tlačítko LINK slouží ke spojení změny parametrů všech kanálů, přičemž referenčním kanálem je první kanál. K vypnutí společné změny parametrů stačí vypnout tlačítko LINK, nebo zvolit jiný kanál.
Vícekanálový efekt compressor pro surround sound je vícekanálovou verzí efektu compressor, který respektuje odlišnou dynamiku kanálu pro nízkokmitočtové efekty. Ovládání je stejné jako u běžného compressoru s tím rozdílem, že tlačítkem CHANNEL lze vybrat kanál pro nízkokmitočtové efekty, který bude dále zpracováván odlišně od ostatních kanálů.
Vícekanálový efekt chorus pro surround sound je vícekanálovou verzí efektu chorus, která umožňuje nastavení fáze modulačního signálu PHASE, hloubky modulace DEPTH a směšování zpracovaného signálu MIX pro každý kanál zvlášť. Společným parametrem je kmitočet modulačního signálu RATE. Tlačítkem CHANNEL lze změnit aktuální kanál a tlačítkem LINK lze spojit změnu parametrů všech kanálů, přičemž referenčním kanálem je první kanál. K vypnutí společné změny parametrů stačí vypnout tlačítko LINK, nebo zvolit jiný kanál.
Správa nízkokmitočtových složek pro surround sound předpokládá reporoduktorovou soustavu, kde je několik malých reproduktorů a jeden reproduktor schopný reprodukovat nízkokmitočtové šložky. Vstupní kanál obsahující nízkokmitočtové efekty lze nastavit tlačítkem LFE, tlačítkem SUBWOOFER pak výstupní kanál, který vede k reproduktoru schopnému reprodukovat nízkokmitočtové složky.
Ambisonické polohování pro surround sound je modul pro polohování v horizontální rovině využívající kódování vstupních signálů do ambisonických signálů a následné vytvoření zvukového pole kolem centrálně umístěného posluchače, které vytváří dojem zvuku přicházejícího z určeného směru. Pro nejlepší výsledek je nutné mít reproduktorovou konfiguraci s topologií regulárního polygonu. Při spuštění jsou automaticky nastaveny vhodné azimuty pro daný počet reproduktorů. Vlastní nastavení azimutů je možné stisknutím tlačítka MANUAL, tlačítkem SPEAKER se mění aktuální reproduktor, posuvníkem se nastavuje azimut, který je možné nastavit číselně do displaye. Po nastavení azimutu reproduktorů je třeba nastavit řád ambisonie přepínačem AMBISONIC ORDER s tím, že čím vyšší řád, tím vyšší kvalita polohování. První řád ambisonie vyžaduje minimálně čtyři reproduktory, druhý šest a třetí osm. Přes menu L.F.DECODER a H.F.DECODER se nastavuje typ dekódovací matice pro nízké a vysoké kmitočty, položka velocity označuje matici pro nízké kmitočty, energy pro vyšší kmitočty a in-phase pro decentralizovaného posluchače (vhodné i pro více posluchačů). Tlačítkem v menu DUAL BAND se zapíná dvoupásmové zpracování podle nastaveného typu dekódovací matice. Při jendopásmovém zpracování se dekódvací matice řídí nastavením v menu L.F.DECODER. Teď už je možné nastavit vstupní kanál tlačítkem INPUT a zvolit jeho azimut pomocí posuvníku, nebo číselné hodnoty.
Ambisonický kodér pro surround sound kóduje vstupní signály do ambisonických signálů, které mohou být následně dekódovány ambisonickým dekodérem. Tlačítkem INPUT se nastavuje vstupní kanál, jeho azimuth lze nastavit posuvníkem, nebo číselně přes display. Přepínačem AMBISONIC ORDER se nastavuje řád ambisonie. První řád vyžaduje pro přenost tři kanály, druhý pět kanálů a třetí sedm kanálů. Výstupy jednotlivých ambisonických kodérů je možné kombinovat a dekódovat jedním ambisonickým dekodérem.
Ambisonický dekodér pro surround sound dekóduje signály kódované ambisonickým kodérem. Pro nejlepší výsledek je nutné mít reproduktorovou konfiguraci s topologií regulárního polygonu. Při spuštění jsou automaticky nastaveny vhodné azimuty pro daný počet reproduktorů. Vlastní nastavení azimutů je možné stisknutím tlačítka MANUAL, tlačítkem SPEAKER se mění aktuální reproduktor, posuvníkem se nastavuje azimut, který je možné nastavit číselně do displaye. Po nastavení azimutu reproduktorů je třeba nastavit řád ambisonie přepínačem AMBISONIC ORDER s tím, že čím vyšší řád, tím vyšší kvalita polohování. První řád ambisonie vyžaduje minimálně čtyři reproduktory, druhý šest a třetí osm. Přes menu L.F.DECODER a H.F.DECODER se nastavuje typ dekódovací matice pro nízké a vysoké kmitočty, položka velocity označuje matici pro nízké kmitočty, energy pro vyšší kmitočty a in-phase pro decentralizovaného posluchače (vhodné i pro více posluchačů). Tlačítkem v menu DUAL BAND se zapíná dvoupásmové zpracování podle nastaveného typu dekódovací matice. Při jendopásmovém zpracování se dekódvací matice řídí nastavením v menu L.F.DECODER.
VBAP polohování pro surround sound využívá metody vektorově bázového amplitudového polohování, což je zobecnění sterea pro více reproduktorů. Jedná se o párovou metodu, každý vstup jde na výstup maximálně dvou reproduktorů. Tlačítkem INPUT se volí vstupní signál, jeho azimut lze nastavit posuvníkem, nebo číselně na display. Tlačítkem SPEAKER se volí aktuální reprodukor a jeho azimut se mění posuvníkem, nebo číselně na display.
Demo verze vícekanálového přehravače, který funguje jako plug-in do VST3 kompatibilních hostů. Player je nutné umístit do složky s VST3 plug-iny hostitelského programu.
Demo verze vícekanálového rekordéru, který funguje jako plug-in do VST3 kompatibilních hostů. Recorder je nutné umístit do složky s VST3 plug-iny hostitelského programu.