Prostorové akustické efekty


Aplikace vícekanálové zvukové reprodukce pomocí reproduktorových soustav obklopujících posluchače je označována jako systém Surround Sound. Jednotlivé zvukové kanály systémů Surround Sound mají definovány své charakteristiky, zejména šířku spektra reprodukovaného zvukového signálu, polohu vzhledem k posluchači a účel, tj. složku zvukového obrazu, na jejíž reprodukci se podílejí. Pro efektové zpracování zvukových signálů v systémech Surround Sound lze samozřejmě použít stejných algoritmů jako pro zpracování monofonních a stereofonních signálů. Zvukové efekty pro Surround Sound jsou určeny již pro cílový vícekanálový systém, kdy je nutné pracovat s vícekanálovým zvukovým formátem jako celkem.


Distribuované zpracování zvukových dat


Systém umožňující distribuované zpracování dat ve víceprocesorovém systému využívá technologii rozdělující výpočet jednotlivých algoritmů mezi jednotky systému. K tomu lze využít několika způsobů paralelizace úloh, je ale nutné zkoumat závislost jejich efektivity na počtu prvků zpracovávaných jedním vláknem. Režie dané metody paralelizace může efektivitu zpracování při malých počtech prvků znatelně snížit. Na druhou stranu je ale nutné se zabývat zpožděním číslicového zpracování signálu v reálném čase. Všechny systémy zpracování zvukových signálů již kvůli svému principu zavádí do procesu zpracování zvukových signálů dopravní zpoždění. Zejména při živém vystoupení je nutné analyzovat jak je toto zpoždění, tj. časová prodleva mezi příčinou vzniku zvuku a vyvolaným sluchovým vjemem, vnímáno hudebníkem.

Interaktivní řízení parametrů zvukových efektů


Řízení parametrů algoritmů zpracování zvukových signálů je důležitou součástí návrhu a implementace procesů zpracování signálů. Interní parametry algoritmů jsou většinou nevhodné k vyjádření míry výsledného sluchového vjemu. Proto je nutné hledat algoritmus transformace vnějších parametrů algoritmu, tj. parametrů nejlépe popisujících výslednou změnu vjemu uživatele, a vnitřních parametrů algoritmu. Pro přenos transformovaných vnějších parametrů mezi součástmi komplexního, dálkově řízeného systému je nutné realizovat univerzální komunikační protokol s vysokou mírou abstrakce a modularity.

Vícekanálový přenos zvukových signálů


Chceme-li pro číslicové zpracování zvukových signálů v reálném čase použít distribuované zpracování lokálním propojením více počítačů, je nutné realizovat technologii vícekanálového přenosu zvukových signálů mezi výpočetními jednotkami systému. Pro toto zpracování je nutné zejména nízké dopravní zpoždění. K tomuto účelu byla využita síť IEEE 1394 umožňující s garantovaným nízkým a konstantním zpožděním isochronní přenos dat v reálném čase.

Vícekanálový záznam zvukových dat


V současné době se již běžně používají systémy záznamu zvukových signálů na pevný disk počítače a jsou i standardizovány některé formáty jejich uložení do datových souborů. Záznam a přehrávání vyššího počtu kanálů současně vyžaduje optimalizaci systému záznamu dat i programového kódu. Pro tento účel není vhodný prokládaný způsob záznamu dat, který používají multimediální systémy operačních systémů a je také nutné řešit podporu asynchronních operací, které se vyskytují v distribuovaném zpracování signálů.