Výsledky činnosti týmu Hudební fakulty • Začali jsme realizovat intenzivní mezioborovou spolupráci. Pro pracovníky a posluchače JAMU je zajištěn intenzivní přísun know-how od pracovníků partnera a především z technických vysokých škol, se kterými partner projektu spolupracuje, což umožňuje podstatně zvýšit úroveň práce s technologiemi při zpracování a nahrávání zvuku.
 • Úspěšně jsme nastartovali zapojení a vzdělávání studentů vysokých škol, výzkumná témata, přínosná pro JAMU, jsou zadávána jako témata diplomových a bakalářských prací studentům technických a matematicko-fyzikálních věd. Pracovníci týmu JAMU se podílejí na konzultacích těchto prací, což zaručuje jejich použitelnost v hudební praxi.
 • Pracovnící JAMU i partnera společně vytvářejí softwarový materiál, který bude využitelný pro výuku všech studentů JAMU, pro výzkumnou činnost v VaV Centru i ve studiích JAMU a dokonce i obecně pro hudební školství. V první fázi jsme provedli průzkum toho, co už existuje, vyzkoušeli a vybrali existující řešení pro práci v Centru, vytvořili specifikace toho, co budou vyvíjet pracovníci partnera a spustili vývoj.
 • Připravili a zahájili jsme výuku předmětu Základy akustiky pro všechny studenty prvního ročníku HF JAMU. Je připraveno obrovské množství materiálu - softwaru, projektů pro software, ukázek, obrázků.
 • Připravili a zahájili jsme výuku předmětu Zvukové aspekty interpretace pro všechny studenty prvního ročníku HF JAMU. Studenti mají k dispozici množství materiálů, se kterými pak sami pracují.


Shrnutí činnosti podle roku projektu:

2010

 • Zřízení samostatného webu Výzkumného centra
 • Řada seminářů - předání zkušeností partnera projektu členům výzkumného týmu
 • Předložení koncepce výuky partnerem, zadání přípravy materiálů pro výuku
 • Průzkum činnosti podobných center v zahraničí
 • Vybavení pracoviště centra zvukovou technikou
 • Návštěva prezentace zahraničních výzkumných center na veletrhu Musikmesse
 • Průzkum technologií vhodných pro JAMU na veletrhu MusikMesse
 • Navázání spolupráce se Zvukovým studiem HAMU, schůzky, předání zkušeností.
 • Příprava výuky pro nově zřízené předměty na JAMU
 • Výuka nově zřízených předmětů
 • Zřízení databáze softwarových hudebních nástrojů, tvorba ukázek, publikování na webu Výzkumného centra JAMU

2011

 • Průzkum činnosti podobných center v zahraničí
 • Návštěva prezentace zahraničních výzkumných center a škol na veletrhu Musikmesse
 • Průzkum technologií vhodných pro JAMU na veletrhu MusikMesse
 • Prezentace Výzkumného centra (referátem a článkem) na konferenci Musica Nova
 • Podíl pracovníků projektu na vybavení nového pracoviště JAMU - HDL. Garant projektu a výzkumný pracovník RNDr. Přikryl byl jmenován vedoucím skupiny, která za JAMU řeší vybavení nahrávacího studia a dalších prostor audiovizuální technikou. Každý týden probíhaly schůzky skupiny se subdodavateli, se zhotovitelem stavby, pracovníci projektu i externisté, zajištění partnerem projektu (např. vedoucí zvukového studia HAMU ing. Urban) připomínkují vybavení HDL.
 • Podrobná příprava studijního programu Zvuková režie a zvuková technika v koordinaci s VUT. Tento studijní obor iniciovali a za JAMU připravili pracovníci Výzkumného centra.
 • Příprava výuky pro nově zřízené předměty na JAMU
 • Výuka nově zřízených předmětů
 • Vytvoření softwarového modelu reálného poslechu hudební interpretace - modely reprodukčních soustav a mikrofonů
 • Vytvoření softwarového modelu reálného poslechu hudební interpretace - simulace poslechu v koncertních sálech
 • Navázání spolupráce se skupinou, realizující projekt měření akustiky známých interpretačních prostorů v ČR
 • Zpřístupnění naměřených údajů z koncertních sálů - začlenění výsledků výše zmíněného výzkumu do výukového softwaru
 • Vytvoření samostatných článků, které popisují nově zaváděné metody - zde
 • Publikace dalších článků - zde
 • Přezentace výstupů Výzkumného centra a nově zavedené výuky vedoucím kateder Hudební fakulty

2012

 • Workshopy externistů
 • Workshopy s VUT - mezioborová technicko-umělecká spolupráce
 • Výzkumná činnost: Využití technologií pro hudební vzdělávání na univerzitní úrovni
 • Dokončení softwaru a dalších materiálů pro výuku
 • Shromáždění všech výukových materiálů a softwaru na DVD pro studenty
 • Příprava přijímacích zkoušek na mezioborové studium
 • Přezentace výstupů Výzkumného centra a nově zavedené výuky Umělecké radě JAMU
 • Přezentace výstupů Výzkumného centra a nově zavedené výuky kolegiu rektora JAMU
 • Návštěva prezentace zahraničních výzkumných center na veletrhu Musikmesse
 • Průzkum technologií vhodných pro JAMU na veletrhu MusikMesse
 • Navázání spolupráce se Zvukovým studiem HAMU, schůzky, předání zkušeností. Příprava výuky pro nově zřízené předměty na JAMU
 • Výuka nově zřízených předmětů

2013


 • Pokračuje výuka nově zřízených předmětů
 • Příprava mezioborového studia
 • Přijímací zkoušky na mezioborové studium, relativně velký zájem o obor a velká motivace zájemců
 • Vyhodnocení dosavadního průběhu mezioborového studia
 • Dokončení výukové verze softwaru pro divadelní odbavení - spolupráce s Hudebnědramatickou laboratoří JAMU
 • Návštěva prezentace zahraničních výzkumných center na veletrhu Musikmesse, sledování trendů ve vývoji hudebních technologiích
 • Pokračuje spolupráce s HAMU a s VUT Brno